GS-2711模具钢

738H模具钢 GS-2083模具钢 GS-2312模具钢 GS-2316模具钢 GS-2344模具钢 GS-2379模具钢 GS-2510模具钢 GS-2711模具钢 GS-2738H模具钢 GS-638模具钢
当前位置: 首页 > 产品大全 > 模具钢 > 进口模具钢 > 德国撒斯特模具钢 > GS-2711模具钢 >
15条记录
 GS-2711模具钢
GS-2711用途:

①压铸模具、支撑模具、模架

②需较高硬度的大大型模具

③用于制造抛光性能高的,需要耐热压出,射出的成型模具。

④适用于冷作工具。

GS-2711钢材成分:

C :0.50-0.60

Si:0.15-0.35

Mn:0.50-0.80

P :≤0.025

S :≤0.025

Cr:0.60-0.80

Mo:0.25-0.35

Ni:1.50-1.80

V :0.07-0.12

GS-2711模具钢出厂状态:调质预硬至 310-345 (~32-36HRC)或340-380(~36-40HRC)。